Oturum Aç

Stratejik Amaçlar ve H​edefler

​Eğitim ve Danışmanlık


Fakültemizde akademisyen ile öğrenci seviyesini ve eğitim alt yapısını en yüksek düzeyde tutarak mesleki erdemleri karakter haline getirmiş, akademik ve liderlik yetkinliklerine sahip, yerel ve küresel sağlık sorunlarına hakim, kanıta dayalı tıp uygulama becerisi olan hekimler yetiştirmek.

 

Araştırma

Bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak güncel ve önemli sağlık sorunlarının çözümüne yönelik bilime katkı sağlayan temel, klinik ve toplumsal çalışmaları yaparak literatüre kazandırmak.

 

Hizmet


Kalitede sürekliliği, hizmette çeşitliliği hedefleyen, akademik personel ve tıp öğrencilerinin bilimsel ve eğitsel niteliğini yükselten, kar amacı olmayan bir sağlık hizmeti sunmak.

 

Kaynak Oluşturma


Bilimsel araştırma ve kaynak oluşturma kültürünü devam ettirebilmek için ulusal ve uluslararası kaynakları değerlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

Kurumsallaşmak


Bezmialem vakıf kültürüne bağlı kalarak, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için kalite yönetim standartlarına göre paydaşlarının yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetlenmesi, sürekliliğinin sağlanması ve kurum aidiyetinin artırılması.

 

BVÜ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİNİN AMACI


Fakültemizde, sağlıkla ilgili tüm süreçlerde, insani ve etik değerler başta olmak üzere amaçlanmıştır;

  Biyolojik, psikolojik ve sosyal alanları kapsayan bütüncül yaklaşım sergileyen,

  Hekimlik uygulamalarını insani ve mesleki değerler doğrultusunda, kanıta dayalı, bilerek yapan,

  Sürekli mesleki ve bireysel gelişime açık,

  Sağlıkla ilgili tüm süreçleri bireysel ve toplumsal faydayı önceleyecek şekilde, nitelikli hekimlerin yetişmesi amaçlanmıştır.

 

BVÜ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ

  1.Hizmet Sunucusu       

  Fizik muayene dahil tanı girişimlerini, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve 
tam olarak kullanır

  Tedavi girişimlerini, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve tam olarak kullanır

  Koruyucu hekimlik girişimleri, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve tam olarak kullanır

  Görev tanımında yer alan girişim/yöntemleri, araçlarını ve bilişim teknolojilerini uygun ve tam olarak kullanır

  Hizmetini güncel ve uygun bilgilere dayanarak sunar

  Hizmet sunumunda kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının sınırlılıklarına ve etkinlik alanlarına uygun destek alır

  Acil tıbbi durumlarda uygun ve etkili tanı ve tedavi girişimlerinde bulunur

  Adli tıbbi durumlarda uygun ve etkili hizmet sunar

  Tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi yüksek maliyetli yöntemleri maliyet etkili kullanır

  Çok sayıda tıbbi durumu etik ve etkili biçimde önceliklindedir

  Tıbbi durumların çözümünde zaman maliyetini uygun biçimde ayarlar

  2.Mesleki değer ve sorumluluk

  Tıp etiğine ve mesleki kurallara uyar

  Mesleğinin bilimsel gelişimine katkı verir

  Kendisinin ve meslektaşlarının sağlığını koruyarak hizmeti süreklileştirir

  Mesleki mevzuata uygun davranır.

  Hasta mahremiyetine ve hasta verilerinin gizliliğine önem verir

  Tüm mesleki uygulamalarında uygun şekilde onam alır

  Mesleki haklarının bilincindedir ve gelişimine destek verir

  Hasta haklarına uygun mesleki uygulama yapar

  3.Ekip üyesi       

  Ekibe uygun ve etkili katılım sağlar

  Ekip içi çatışmalarda çözümcül olur

  Multidisipliner görevlerde işbirliği yapar

  Ekip çalışmasında ekibin başarısını ön planda tutar

  Ekip çalışanlarının sınırlıklarına ve görevlerine saygı gösterir

  Ekip içi görevlerini tam ve zamanında yapar

  Ekibin üretken olması için çaba gösterir

  4.Öğrenen ve öğreten   

  Sürekli öğrenmeyi önemser ve öğrenir (bilgi ve deneyimini geliştirir)

  Tıbbi bilgiyi eleştirel gözle değerlendirir

  Kendisi dışındakilerin de öğrenmesini destekler

  Bilimsel veri eksikliğini fark eder, araştırır ve yaygınlaştırır

  Hastaya, yakınlarına ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar

  Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir

  5.Yönetici                  

  Sağlık hizmetinin etkinliğini arttırmayı önemser ve katılır

  Klinik yönetimini genel/yerel mevzuata uygun yürütür

  Kısıtlı kaynakları etkili kullanır

  Gereğinde liderliği üstlenir

  Profesyonellik ilkelerine uygun davranır

  Olağan üstü durumlarda yönetsel sorumluluk alır

  Sağlık alanındaki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir

  6.Bilimsellik       

  Vücudun normal ve anormal işlevlerini fark ederek klinik uygulama yapar

  Bir bilimsel kanıtı basit ve etkili biçimde raporlar

  Bilimin açıklayamadığı/bilgisi dâhilinde olmayan patogenez durumlarını merak eder

  Kullandığı farmakolojik maddelerin etkinliklerini, etkileşimlerini ve yan etkilerini fark ederek kullanır

  Klinik uygulamasının her aşamasında kanıta dayalı uygulama yapar

  Tıbbi kanıtları eleştirel olarak değerlendirir

  Mesleki bilimsel dili kullanır

  Bilimsel araştırma tasarlama sorumluluğunu üstlenir

  Bilimsel araştırmaya dönüşebilen klinik sorular oluşturur

  Bilimsel toplantıları yeterliliğinin ötesinde yeni bilgiye ulaşmak için kullanır

  Bilimsel araştırmalar içinde araştırma kurallarına uygun yer alır

  7.İletişim kuran 

  Hastanın sorununun anlaşıldığına ve çözüldüğüne kanaat getirmesini önemser

  Hasta ve yakınlarının bilgi ve görüşlerini dinler ve dikkate alır

  Hasta ile ilgili tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve görüşlerini dikkate alır

  Hastaya, yakınlarına ve ilgili sağlık çalışanlarına uygun sözlü bilgilendirme yapar

  Hasta için tüm paydaşların katılımı ile bakım/gelişim planı oluşturur

  Hasta ile ilgili tüm sağlık çalışanları ve kurumları uygun şekilde yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir

  Hizmetle ilgili uygun yazılı kayıt ve bilgilendirme yapar

  Mesleki sosyal çevresi ile tutarlı ve düzeyli bir ilişki sürdürür

  Mesleki süreçlerin tamamında kültürel farklılıkları gözeterek iletişim kurar

  Mesleki süreçlerin tamamında muhataplarını etkili biçimde dinler, anlar ve cevaplar

  8.Sağlık koruyucusu     

 Hastanın sağlığını korur ve geliştirir

 Yakın bölgedeki nüfusun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde yer alır

 Ülke nüfusunun sağlık göstergelerinin tespitinde yer alır

 Ülke nüfusunun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde aktif ve etkili biçimde yer alır

 Çevreyi koruma etkinliklerine aktif katılım sağlar

 İş güvenliği uygulamalarına aktif katılım sağlar

 İnsan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde aktif ve etkili biçimde yer alır

 

BVÜ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA AMACI

Bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak, güncel ve önemli sağlık sorunlarının çözümüne yönelik, bilime katkı sağlayan, temel klinik ve toplumsal çalışmaları yaparak literatüre kazandırmak

 

BVÜ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA HEDEFLERİ

Fakültemizde bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak teknik donanım, altyapı güçlendirilmesi ve eleman desteğini sağlamak,

Etik ilkelere uygun, bilime ve insanlığa katkı sağlayacak, özgün araştırmalar planlamak ve yapmak,

Hazırlanan bilimsel projelerin üniversitemizce maddi olarak desteklenmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

Tıp fakültesi öğretim üyelerinin bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje hazırlama ve nitelikli dergilerde yayınlanmasını teşvik etme,

Mevcut bilimsel dergimizin gelişmesini, güçlenmesini ve uluslararası indekslere girmesini sağlamak,

Bilimsel ortamlarda tamamlanan araştırmaların paylaşımını teşvik etmek.

 

BVÜ TIP FAKÜLTESİ HİZMET AMACI

İnsanı odaklayan, toplumsal sorumluluğunun bilincinde, kalitede sürekliliği, hizmette çeşitliliği hedefleyen, akademik personel ve tıp öğrencilerinin bilimsel ve eğitsel niteliğini yükselten, güven duyulan, etik ilkelere uyulan, kar amacı olmayan, şeffaf ve etkili bir sağlık hizmeti sunmak.

 

BVÜ TIP FAKÜLTESİ HİZMET HEDEFLERİ

 

Odak noktasına insanı alan ve kurum yararı gözeten,

Hasta, hasta yakını ve çalışanların bireysel haklarını koruyan, 

Hastane yönetimi ile çalışanlar arasında ve çalışanlar ile hizmet kullanan kişiler arasında bu güvenin örselenmeden ve gittikçe geliştirilerek hizmetlere yansıtılmasını esas tutan,

Hizmet alıcıların ayrım gözetmeksizin eşit muamele gördüğü ve eşit haklara sahip olduğu, bir ortamın oluşmasını önceleyen,

Yönetim sorumluluğunu ve faaliyetleri bütün çalışanlar tarafından iyice anlaşılıp desteklendiği bir sağlık politikası oluşturmayı hedefleyen,

Kaynakların amaca yönelik olarak örgütlenmesinde ve hizmet verilen toplumun sağlık düzeyine en fazla katkının sağlanmasında gereken bilgi, teknoloji ve sistem ile çalışılmasına olanak sağlayan,

Hizmetlerin bilimsel kanıtlar ışığında yararı en çok olacak şekilde ve hasta ve çalışanları riske atmadan sunulduğu bir ortam oluşturulmasını amaçlayan,

Vakıf ruhuyla, kar amacı gütmeden,  düşkünlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve yüksek risk gruplarının öncelikle gözetilerek ve toplumun bu açıdan desteklenmesi bilinci üzerine kurgulanan,

Sağlık profesyonellerinin sürekli öğrenme, gelişme ve kendini yenileme özelliği taşıdığı gerçeği göz önünde tutularak plan ve programlar yapılan kaliteli sağlık hizmeti sunmak.