Oturum Aç

 Program Yeterlilikleri

  1.Hizmet Sunucusu  

•          Fizik muayene dahil tanı girişimlerini, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve ​tam olarak kullanır

•          Tedavi girişimlerini, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve tam olarak kullanır

•          Koruyucu hekimlik girişimleri, araçlarını ve bilişim teknolojisini uygun ve tam olarak kullanır

•          Görev tanımında yer alan girişim/yöntemleri, araçlarını ve bilişim teknolojilerini uygun ve tam olarak kullanır

•          Hizmetini güncel ve uygun bilgilere dayanarak sunar

•          Hizmet sunumunda kendisinin ve diğer sağlık çalışanlarının sınırlılıklarına ve etkinlik alanlarına uygun destek alır

•          Acil tıbbi durumlarda uygun ve etkili tanı ve tedavi girişimlerinde bulunur​

•          Adli tıbbi durumlarda uygun ve etkili hizmet sunar

•          Tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi yüksek maliyetli yöntemleri maliyet etkili kullanır

•          Çok sayıda tıbbi durumu etik ve etkili biçimde önceliklindedir

•          Tıbbi durumların çözümünde zaman maliyetini uygun biçimde ayarlar

  2.Mesleki değer ve sorumluluk           

•          Tıp etiğine ve mesleki kurallara uyar

•          Mesleğinin bilimsel gelişimine katkı verir

•          Kendisinin ve meslektaşlarının sağlığını koruyarak hizmeti süreklileştirir

•          Mesleki mevzuata uygun davranır.

•          Hasta mahremiyetine ve hasta verilerinin gizliliğine önem verir

•          Tüm mesleki uygulamalarında uygun şekilde onam alır

•          Mesleki haklarının bilincindedir ve gelişimine destek verir

•          Hasta haklarına uygun mesleki uygulama yapar

  3.Ekip üyesi               

•          Ekibe uygun ve etkili katılım sağlar

•          Ekip içi çatışmalarda çözümcül olur

•          Multidisipliner görevlerde işbirliği yapar

•          Ekip çalışmasında ekibin başarısını ön planda tutar

•          Ekip çalışanlarının sınırlıklarına ve görevlerine saygı gösterir

•          Ekip içi görevlerini tam ve zamanında yapar

•          Ekibin üretken olması için çaba gösterir

  4.Öğrenen ve öğreten             

•          Sürekli öğrenmeyi önemser ve öğrenir (bilgi ve deneyimini geliştirir)

•          Tıbbi bilgiyi eleştirel gözle değerlendirir

•          Kendisi dışındakilerin de öğrenmesini destekler

•          Bilimsel veri eksikliğini fark eder, araştırır ve yaygınlaştırır

•          Hastaya, yakınlarına ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar

•          Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir


  5.Yönetici                            

•          Sağlık hizmetinin etkinliğini arttırmayı önemser ve katılır

•          Klinik yönetimini genel/yerel mevzuata uygun yürütür

•          Kısıtlı kaynakları etkili kullanır

•          Gereğinde liderliği üstlenir

•          Profesyonellik ilkelerine uygun davranır

•          Olağan üstü durumlarda yönetsel sorumluluk alır

•          Sağlık alanındaki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir

  6.Bilimsellik              

•          Vücudun normal ve anormal işlevlerini fark ederek klinik uygulama yapar

•          Bir bilimsel kanıtı basit ve etkili biçimde raporlar

•          Bilimin açıklayamadığı/bilgisi dâhilinde olmayan patogenez durumlarını merak eder

•          Kullandığı farmakolojik maddelerin etkinliklerini, etkileşimlerini ve yan etkilerini fark ederek kullanır

•          Klinik uygulamasının her aşamasında kanıta dayalı uygulama yapar

•          Tıbbi kanıtları eleştirel olarak değerlendirir

•          Mesleki bilimsel dili kullanır

•          Bilimsel araştırma tasarlama sorumluluğunu üstlenir

•          Bilimsel araştırmaya dönüşebilen klinik sorular oluşturur

•          Bilimsel toplantıları yeterliliğinin ötesinde yeni bilgiye ulaşmak için kullanır

•          Bilimsel araştırmalar içinde araştırma kurallarına uygun yer alır

  7.İletişim kuran        

•          Hastanın sorununun anlaşıldığına ve çözüldüğüne kanaat getirmesini önemser

•          Hasta ve yakınlarının bilgi ve görüşlerini dinler ve dikkate alır

•          Hasta ile ilgili tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve görüşlerini dikkate alır

•          Hastaya, yakınlarına ve ilgili sağlık çalışanlarına uygun sözlü bilgilendirme yapar

•          Hasta için tüm paydaşların katılımı ile bakım/gelişim planı oluşturur

•          Hasta ile ilgili tüm sağlık çalışanları ve kurumları uygun şekilde yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir

•          Hizmetle ilgili uygun yazılı kayıt ve bilgilendirme yapar

•          Mesleki sosyal çevresi ile tutarlı ve düzeyli bir ilişki sürdürür

•          Mesleki süreçlerin tamamında kültürel farklılıkları gözeterek iletişim kurar

•          Mesleki süreçlerin tamamında muhataplarını etkili biçimde dinler, anlar ve cevaplar

  8.Sağlık koruyucusu

•          Hastanın sağlığını korur ve geliştirir

•          Yakın bölgedeki nüfusun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde yer alır

•          Ülke nüfusunun sağlık göstergelerinin tespitinde yer alır

•          Ülke nüfusunun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde aktif ve etkili biçimde yer alır

•          Çevreyi koruma etkinliklerine aktif katılım sağlar

•          İş güvenliği uygulamalarına aktif katılım sağlar

•          İnsan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde aktif ve etkili biçimde yer alır